of 8
Current View
1
GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea unor acte normative
În vederea acoperirii vidului legislativ în domeniul muncii ocazionale şi în scopul
reducerii muncii fără forme legale, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi
cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată,
oferă o facilitate pent
ru
beneficiarul de lucrări, în vederea recrutării rapide a forţei de muncă, crescând gradul de
ocupare, reducând concomitent procedurile birocratice și reducând semnificativ ponderea
muncii nedeclarate în domeniile reglementate,
Ț
inând cont de faptul că
L
egea
nr. 52/2011, republicată
derogă de la prevederile Legii
nr. 53/2003
Codul Muncii, şi reglementează distinct modalitatea prin care zilierii pot
desfăşura activităţi cu caracter ocazional,
munca necalificată cu caracter ocazional
putându
-
se presta numai în anumite domenii din economia națională,
Î
n considerarea faptului că
, în prezent, munca necalificată cu caracter ocazional se poate
presta numai în următoarele domenii prevăzute în Clasifi
carea activităţilor din economia
naţională, actualizată:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe
-
diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere
-
diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură
-
diviziunea 03.
Ț
inând cont de
lipsa acută de personal cu care se confruntă angajatorii, precum și de
specificitatea anumitor activități, care presupun utilizarea muncii necalificate, cu caracter
sezonier, ocazional și pe un termen relativ scurt, pretându
-
se, așadar, la
exigențele
disp
ozițiilor
Legii nr. 52/2011,republicată,
A
vând în vedere faptul că, în domeniul agriculturii este necesară desfășurarea unei
activități sezoniere, care necesită o durată a activității de cel putin 180 de zile pe durata
unui an calendaristic,
Ț
inând cont
de faptul că zilierul este lipsit de drepturile conferite de sistemul public
obligatoriu de asigurări sociale și de sănătate,
A
vând în vedere faptul că trebuie ținută o evidență zilnică a zilierilor, în formă
electronică, pentru a nu eluda cadrul legal exi
stent si pentru a preveni eventualele abuzuri
ale beneficiarilor de lucrări si asigurarea protecției zilierilor, precum și pentru
scăderea
birocrației si simplificarea procedurilor administrative de înregistrare a zilierilor,
A
vând în vedere faptul că expo
ziţiile, târgurile şi congresele pot avea un caracter
imprevizibil
-
activităţile desfășurându
-
se numai pentru organizarea acestor evenimente,
iar în pauzele dintre acestea nu se prestează nicio activitate, rezultă necesitatea unei
organizări mai flexibi
le a activităților enumerate mai sus,
2
Ț
inând cont de faptul că activitățile de publicitate presupun utilizarea forței de muncă
necalificate, nenormate, iar durata prestației nu depășeste 30 de zile,
D
e asemenea, în ceea ce privește creşterea şi reproducţi
a animalelor semidomesticite şi a
altor animale, considerăm că această activitate trebuie să fie inclusă în domeniile în care
se poate presta munca necalificată, întrucât acest domeniu implică o muncă de rutină, fără
calificare, cu caracter sezonier, tempo
rar, cu fluctuații de activitate, de la un sezon la altul
și care presupun o intensă activitate cu caracter ocazional (ex: practicarea transhumanței
care presupune deplasarea sezonieră a turmelor de animale, în vederea asigurării hranei
necesare),
Ț
inând c
ont de faptul că activităţile de alimentaţie (catering) pentru evenimente,
activitățile din re
staurante (amenajarea sălilor de restaurant, curățenie, spălător vase),
baruri precum şi alte activităţi de servire a băuturilor, presupun, de asemenea, utilizare
a
forței de muncă necalificate, pentru perioade scurte de timp, pe durate unor perioade
intense de activitate, care se încadrează în cerințele
Legii nr. 52/2011, republicată,
A
vând în vedere faptul că, în contextul deficitului de forță de muncă de pe piața
muncii,
măsurile propuse sunt de natură a crește credibilitatea mediului de afaceri
, asigurând
totodată desfășurarea activităților specifice necalificate în condiții optime, în timp util și
cu un impact social pozitiv pe piața muncii,
Ț
i
nând cont de
faptul că este necesară reglementarea privind acordarea perioadei în care
se acorda calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate zilierilor care
optează să se asigure în sistem pentru a beneficia de pachetul de servicii de bază, în
fu
ncţie de termenul de depunere a declaraţiilor;
Î
n considerarea faptului că neadoptarea prezentei reglementări ar conduce la aplicarea
unei p
roceduri administrative birocratice, mai anevoioase pentru angajator, care ar rezulta
din încheierea obligatorie a u
nui contract individual de muncă, (procedură care este, în
multe situații, excesivă prin raportare la durata necesară desfășurării activității),
Urgenț
a extinderii domeniilor de activitate în care se poate desfășura munca zilieră rezida
în principal din n
evoia
de forță de muncă din economia națională coroborata cu rata
foarte scăzută a șomajului. Astfel, angajatorii din domeniile vizate de proiectul de act
normativ reclama o lipsa acuta de personal care creează dificultăți reale și imediate în
buna funcți
onare a mediului de afaceri. Mai mult, începând cu luna mai demarează startul
sezonului turistic, cât și cel al organizării de evenimente și publicitate ceea ce presupune
identificarea de personal care sa asigure suportul necesar asigurării calității serv
iciilor
respective.
În considerarea celor expuse mai sus, neadoptarea acestui proiect în regim de urgenta ar
crea prejudicii importante atât mediului concurențial, cât și beneficiarilor de servicii.
Legea zilierilor reprezinta instrumentul cel mai flexibil
de angajare atât pentru companii
cât și pentru zilieri prin eliminarea procedurilor administrative birocratice de înregistrare,
precum și facilitarea angajării și încetării raporturilor de muncă.
De asemenea, neadoptarea proiectului va conduce la neincas
area la bugetul asigurărilor
sociale de stat a contribuțiilor aferente perioadelor lucrate de zilieri, concomitent cu
precarizarea locului de munca al zilierilor.
Având în vedere faptul că
, la nivel mondial, unul din șase cupluri este afectat de
infertil
itate, această afecțiune fiind clasată pe locul 5, la nivel mondial,